Mérőszalag karcsúsító tartály tetejét


Látták: Átírás 1 A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni oly út után, amelyet senki nem tehet meg helyettünk, senki nem tud tõle megkímélni Marcel Proust Életutak Föld- és mûszaki tudományok IV.

ISBN A kötetben szereplõ életrajzok adatainak helyességéért a kiadó nem vállal felelõsséget. Miért éppen a barlang? Miért éppen a hegy? Nagy Sándor: A siker rögös útjai Orbán Tibor: Bányamûvelõ mérnöki munka Pivarcsi László Pósfai Mihály: Nano-mozaik Sohajda József: Életem az öntészet és a családom Tóth János: A múlt kötelez: Olajfaluból az Olajmúzeumba Vitális György: A geológiába születtem Patkó Gyula egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem mérőszalag karcsúsító tartály tetejét rektora vállalta életútjának megírását, de saját kérésére az írás ben jelenik meg, ennek a kötetnek a mellékleteként.

Maga a felkérés, a kötetben való szereplés rendkívül megtisztelõ. Jóllehet, számos rövid életrajzot írtam már hivatalból, különféle jellegû és nyelvû álláspályázatokhoz, kutatási projektekhezde a szakmai életút összefoglalását az elmúlt idõszakban, évesen még nagyon korainak véltem.

S számtalan hivatali megbízatásom, az azokkal járó leterheltség nem is tette még lehetõvé, hogy a megtett úton töprengjek és azt papírra vessem. Vonakodásomat az is erõsítette, hogy a sorozat eddig megjelent köteteiben a túlnyomórészt mûszaki földtudományokhoz kötõdõ, életútjukra emlékezõ kollégák között nem találtam nálam fiatalabbat és szakmám, mérőszalag karcsúsító tartály tetejét geográfia egyetlen képviselõjét sem.

A kitartó szerkesztõi gyõzködés eredményeként a következõ oldalakon kísérletet teszek egy olyan viszszaemlékezésre, mely felvázolja eddigi életutamat, javarészt azt a pályát, mely a szerelmetes földrajzom iránti gyermekkori rajongástól az akadémikusságig ívelt.

  • Horgolt ötszögcsizma.
  • Fogyni az új évben
  • Legjobb tippek a nők fogyásához

A geográfia, a földtudományok fájának törzse, azok közoktatásbeli egyetlen képviselõje, a tér tudománya, a természet- és társadalomtudományok közötti hídként, a nemzet- és honismeret egyik oszlopaként általában már korán megragadja a gyermekek fantáziáját.

Ennek ellenére kevesen vannak, akik a késõbbiek során nem szeretnek ki belõle, akiknél mérőszalag karcsúsító tartály tetejét a vonzalom hivatássá válik és egy életre szól.

Hatszögből meleg papucsot horgoltunk mintával

E keveseknek olyan földrajztanáraik voltak, akik képesek voltak a kiváló térlátással ren- 5 5 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról delkezõ, de széles érdeklõdési körû tanítványaikkal megéreztetni eme szintetizáló, sokszínû tudomány mámorát. Magam is azok közé tartozom, akiknél egész életre szól a vonzalom.

Családi gyökerek és iskolai évek július 2-án születtem az Alföld közepén, a szolnoki Bábaképzõben a jelenleg Árpád-háznak nevezett épületbenahová édesanyámat a szülés idejére szállították a származási helyemnek, gyermekkorom helyszínének számító Jászladányról.

Születésem napja egyébként a ladányi templom védõszentjének, Sarlós Boldogasszony búcsújáró napjának, az pedig hazánkban az aratás kezdetének számított. Ennek köszönhetõen, nagy örömömre, a születésnapom gyermekkoromban nem csupán családi ünnepnek, hanem az ahhoz közel esõ hétvégén a búcsú miatt az egész falu sátoros ünnepének is számított. Az egyaránt öt mérőszalag karcsúsító tartály tetejét gyermekes családban felnevelkedett édesapám Kocsis Károly és édesanyám Katona Magdolna férfi felmenõi több generáción át, a Jászság népének túlnyomó részéhez hasonlóan, római katolikus, nagyon gyakran kubikos munkát vállaló földmûvesek, a sok gyermeket nevelõ feleségek pedig otthoni kemény munkát végzõ háztartásbeliek voltak.

Az ban összeházasodott szüleim az akkor 23 éves, géplakatos édesapám és a 20 éves, kereskedõ édesanyám a következõ esztendõben a falu közepén, a templom, az iskola és édesanyám munkahelye, a ruházati bolt közelében vettek egy családi házat, ez volt az elsõ otthonom.

  • Helyettesíti a következőket: ed ért gyd rád távb távi távk telev vili ÉP építőipar általában.
  • Szuperhős karcsú
  • Lefogyhat a lenység miatt?

A falu forgalmi csomópontjában lévõ ezen épületek gyermekkoromban komoly szerepet játszottak. A hatalmas méretû római katolikus templomban ahol néhány hete Mérőszalag karcsúsító tartály tetejét került sor elsõáldozásomra is hétéves koromban. A közeli templomi iskolában voltam kisdiák. A viszonylag nagyméretû ruházati bolt, édesanyám elsõ és utolsó munkahelye az én esetemben gyakran szolgált az as években gyermekmegõrzõként, ahol a korán kibontakozó rajztehetségem miatt a pultok végén az ingeket merevítõ kartonlapok tömegeit rajzoltam tele, többnyire lovakkal, lovas katonákkal.

A gyermeknevelésbe korán bekapcsolódott Katona Irén nagynénémnek is köszönhetõen az iskola elõtti éveimbõl csupán az utolsó kettõt töltöttem óvodában, ahonnét nagyon jó közösségi élményekkel távoztam.

A gyermek késõbbi fejlõdésére nagy hatást gyakorló korai, az iskolás kor elõtti évek során a családomnak, szûkebb rokonságomnak hála számos olyan 6 6 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról érték ivódott belém, mely mind a mai napig meghatározza viselkedésemet: szívós, kitartó, becsületes és önzetlen munka, a családi és rokoni körön is messze túlcsorduló, általános ember szeretet.

Anyai nagyapám, Katona Frigyes elhunytát követõen özveggyé vált nagymamámhoz Ivanics Viktória és a vele élõ Katona Irén nagynénémhez költöztünk, a következõ évben jelentõsen kibõvített, hatalmas kerttel rendelkezõ családi házba, a falu északkeleti szélére.

A költözéssel és azzal, hogy a szomszédban élt Katona Krisztina nagynéném és férje Tánczos Lajos, valamint egyetlen lányuk, Zsuzsa, a mindennapi, szinte éjjel-nappali kapcsolat miatt, hat éves koromban egy nyolcfõs, szinte nagycsaládi, háromgenerációs élethelyzetbe kerültem.

A hozzám hasonlóan egykeként cseperedõ Zsuzsa unokatestvéremmel attól kezdve úgy kezeltük egymást, mintha édestestvérek lettünk volna. A költözés évében írattak be szüleim az új lakásunktól immár egy mérőszalag karcsúsító tartály tetejét, a templom közelében lévõ általános iskolába, ahol a kisdiákok életét számos, volt óvodástársammal kezdtem meg.

A nyolc évig tartó együttlét során több leány- és fiútársammal alakult ki igazi barátság. A fiúk közül leginkább Drávucz Istvánnal jártunk össze és játszottunk közösen, délutánonként. Az általános iskolai osztályfõnökeim mindegyikére alsó tagozaton Kalmár Istvánnéra, Pomázi Lajosra, felsõ tagozaton Rimóczi Ferencnére nagy szeretettel gondolok vissza, pedagógusként jelentõsen hozzájárultak pozitív jellemvonásaim megszilárdulásához.

Írni természetesen az iskola alsó tagozatán tanítottak meg, de késõbbi írásképemet, aláírásom ma is érvényes formáját édesanyám kézírása határozta meg, aki a ruházati áruház adminisztrációját is ellátva, hatalmas tömegû papírmenynyiséget írt tele nap mint nap.

Az állandó gyakorlás miatti szép és szerencsésen elég korán rögzült kézírása kezdettõl fogva megragadott és utánzására késztetett. Tízéves korom körül lehetett, amikor a nagymamai ház padlásán számos kincsre leltem, melyek jelentõsen befolyásolták késõbbi érdeklõdésemet. Kiemelném közülük a nagyi elemi iskolai Kogutowicz-atlaszát, melyben rábukkantam a történelmi Magyarország néprajzi térképére, s elkápráztatott hazánk régi lakóinak nyelvi sokszínûsége, az ország korabeli nagysága.

Csupa olyasmit láttam benne, ami hiányzott a Népköztársaság nebulóinak szánt, hivatalos atlaszokból. Attól kezdve csillapíthatatlan vágyat éreztem annak kiderítésére, hogy miként jött létre ez az etnikai, nyelvi, vallási tarkaság és hogyan, miért hullott szét késõbb országunk. Hasonló, bár a késõbbi tudományos pályám szempontjából kevéssé 7 7 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról meghatározó lelet egy gót betûs német nyelvtankönyv volt, melyet latin betût már írni olvasni tudó diákként még betûzni sem tudtam, nemhogy megérteni.

Az Alföld, a magyar nyelvterület kellõs közepén ekkor támadt korai vonzalmam a német nyelv és általában az idegen nyelvek iránt. A tarka etnikai, néprajzi térképek és az idegen nyelvek iránti érdeklõdésem jász szülõföldem magyar nyelvi homogenitásával is összefüggött, hiszen ott a legidõsebbek is csak a két világháború idején találkozhattak olyan emberekkel, akik mérőszalag karcsúsító tartály tetejét magyarok voltak.

mérőszalag karcsúsító tartály tetejét

Általános iskolai tanulmányaim során az eredményeim elég jók voltak. A szaktárgyak felbukkanását követõen, fõleg a 6. Ebben az idõszakban megyei és országos rajzversenyeken is elindítottak, ahol egy-egy nyertes munkámat pl. A földrajz tárgy és a különféle térképek komplex, szintetizáló jellegük és korán bimbózó térlátásom miatt gyorsan mérőszalag karcsúsító tartály tetejét és az elvártnál jóval nagyobb teljesítményre ösztönöztek.

Ez nyilvánult meg abban, hogy elsõ földrajztanárom Sike Mihályné megyei versenyen is sikerrel indított el. Az elsõ térkép megrajzolásának szépségét, ízét mégsem õ, hanem a már nyugdíjas, napközi otthoni tanárom, Tálas László éreztette meg velem, aki vázlatosan lerajzolta nekem falunk térképét, s ez annyira megtetszett, hogy hozzáláttam a terepen gyalog, kerékpárral tökéletesíteni, késõbb már házpontossággal mérőszalag karcsúsító tartály tetejét megrajzolni.

Ebbe a munkába a többi gyerek szemével nézve furcsa játékba a szomszédban lakó, Zsuzsa unokatestvéremet is bevontam. Késõbb nyolcadikos koromra már ösztönösen ráéreztem a tematikus térkép rajzolásának izgalmára is, amikor õrsvezetõként megszerkesztettem falum gazdasági funkcionális térképét, melyen feltüntettem az õrs tagjainak lakóhelye mellett a különbözõ funkciójú középületeket és gazdasági egységeket is.

A lakóhelyem, szülõföldem szeretete indított el azon az úton, mely a társadalmi változások megfigyeléséhez, rögzítéséhez vezetett. Gyermekkorom, fõként iskolás korom idején, az as, es években Jászladány falvak százaihoz hasonlóan döbbenetes változáson ment keresztül.

mérőszalag karcsúsító tartály tetejét

A téeszesítés, a kirobbanóan nagy mértékû lefogy 8 hónap iparosítás, Szolnok és Budapest viszonylagos közelsége miatt kezdetben csak heti ingázóként, majd állandó jelleggel több ezren hagyták el lakóhelyüket, szülõfalumat és költöztek a vonzó városi munkahely közelébe.

Az között mezõvárosi rangú, ben még 10 ezer lakost számláló Jászladány népessége ezen földcsuszamlásszerû falu város migráció eredményeként az általános 8 8 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról iskolai tanulmányaim végére 7 ezerre zuhant.

A saját magam gyönyörûségére kezdett térképezés során számomra is feltûnõvé vált az üressé, eladhatatlanná vált házak tömege, melyeket igyekeztem a térképemen is berajzolni. Ezzel a folyamattal párhuzamosan zajlott a cigánytelepek, putrik felszámolásának országos kampánya.

MUNKÁSNADRÁG bővítése és zsebek javítása - How to enlarge the size of the waist on pants

Ilyen jellegû telep a falum északkeleti peremén létezett, ahol a születésemkor még csak fõs, kis cigány közösség élt. Az as évek végétõl fokozatosan számolták fel a régi cigánytelepet és lakóit szétköltöztették a nem cigányok tömeges fogyás humor mém, kihalásával megüresedett házakba. A cigányok akkori, irányított szétszórása nem volt túl eredményes, mert többségük visszahúzódott a falu északkeleti részére, a régi, putrihoz közeli utcákba, egymás közelébe és a házunk közelébe is.

Ez az egymás mellett élés, gyermekkori élményeim tették lehetõvé, hogy késõbb, amikor a cigánynak nevezett honfitársainkkal kutatóként is foglalkoztam, már nem csupán statisztikák, térképek halmazát jelentették számomra, hanem hányatott sorsú, tényleg halmozottan hátrányos helyzetû emberek életének együttesét is.

A gyermekkoromban megfigyelt társadalmi mozgások, térbeli folyamatok korán megragadták a figyelmemet és részben alapjává váltak késõbbi tudományos érdeklõdésemnek is.

mérőszalag karcsúsító tartály tetejét

Tanulmányaimat az általános iskolát követõen ben a második legnagyobb jász városban, Jászapátiban, az akkori nevén Mészáros Lõrinc Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában folytattam. Ezzel, kollégiumba nem kívánván költözni, a tanítási napokon ingázóvá váltam az Újszász és Vámosgyörk között közlekedõ, gõzmozdony vontatta jász vicinálison a Jaszin.

Az ben Királyi Katolikus Gimnáziumként alapított ma Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium elnevezésû intézmény monumentális épülete elsõ pillantásra nagyon lenyûgözött.

Az es tanévkezdéskor a fizikára szakosított emelt matematikával megerõsített A osztályba iratkoztam be, ahol többnyire a környezõ településekrõl Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás és helybõl származó diáktársaimmal kerültem össze. A nagyon kemény tanári elvárásoknak nem volt könnyû megfelelni. Jeles eredményt csupán a kedvenceimbõl: földrajz, történelem, biológia, rajz tárgyakból és a nyelvekbõl magyar, német, orosz tudtam tartósan elérni.

A címke helye még mindig meg van; a " műanyag bigyó " - ra gondolok, ezért újnak tüntetem fel. Aranyos kis masni és két csizma dísziti a sapkát. További információk: - Minden fontos információt és tudni valót itt írok le, a termék megvásárlása előtt, jó ha elolvasod.

Az osztályom szakosításának névadó tárgyaiból, fizikából és matematikából nem sikerült hozni a maximális teljesítményt, de az ottani kemény mat-fizes fogyás zsírtartalom rendkívüli segítségemre volt az egyetemi tanulmányaim során, sõt, a késõbbiekben is.

A sors különös kegyének tartom életpályám késõbbi alakulása szempontjából is, hogy 9 9 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról osztályfõnököm a hajdani debreceni diák, a történelmet és földrajzot tanító, kiváló pedagógus, emberszobrász Emri Miklós volt, aki földrajzi tudásom gyarapításában és jellemem formálásában kiemelkedõ szerepet játszott.

A gimnáziumi éveim idején éget zsírt az oldalról az országos középiskolai tanulmányi versenybe is, emlékeim szerint egy, a gimnáziumom vonzáskörzetével foglalkozó földrajzos dolgozattal. Késõbbi kutatói, tehát alapvetõen szakírói pályám során hálásan gondoltam vissza magyar nyelv és irodalom tanáromra, Kalmár Pálnéra Tajti Kláráraakinek döntõ szerepe volt nyelvi kifejezõkészségem, a helyes nyelvhasználat megalapozásában, anyanyelvem pallérozásában.

Ugyanilyen hasznosnak bizonyult késõbbi Kárpátmedencei kutatásaim során a szomszédos részben cirill betûs szláv nyelvek többnyire olvasási szintû elsajátításakor az orosz, a germán nyelvcsaládhoz tartozó angol tanulásakor a német nyelv nagy lelkesedéssel kísért Jakusovszky Lajosné és Brlázs Pál segítségével történt gimnáziumi elsajátítása is.

Akciós termékek :: handelsplus.hu

Német nyelvtudásom helyszíni kipróbálására is ezen évek alatt, elsõ külföldi utazásom során, az NDK-ban nyílt lehetõség. Az úthoz kötõdõ emlékképek Szász-Svájcról, Drezdáról, a Harz-hegységrõl sejlenek fel bennem. Összességében az osztályfõnökömnek, Emri Miklósnak volt nagy szerepe abban, hogy megfelelõ földtudományi szaktudás birtokába kerültem, és sikeresen felvételiztem ban az ország egyik legjobb egyetemének olyan szakára, ahol különösen nagy volt a túljelentkezés.

Az eddigiek alapján e sorok olvasói azt gondolhatják, hogy ez a történelem földrajz volt. Sajnos nem így történt, mert abban az esztendõben a debreceni KLTE-n a földrajz párjaként nem indult történelem, hanem csak általam szintén kedvelt biológia. Pethes Sándornénak köszönhetõ, hogy a biológiai tudásomat is sikerült rövid idõ alatt olyan szintre emelni, hogy felvettek a KLTE-n a biológia földrajz szakra.

A Néphadsereg katonája és a debreceni diák Már a gimnáziumi érettségi elõtt, májusában részt vettem Szolnokon a katonai sorozáson, így várható volt, hogy a sikeres egyetemi felvételi után hamarosan meg fogom kapni a behívóparancsot, mely nem is váratott magára.

Videóválasztás a cikk témájáról

Augusztus án nem kellett messzire utaznom a szolnoki Fogyni costco Parancsnokságról, csupán Kossuth Lajos szeptember i híres toborzóbeszédének városáig, Ceglédig, ahol a közeli szovjet laktanya által ellenõrzött, Dózsa György tüzér laktanyában MN kellett azonnal sorkatonai szolgálatra jelentkeznem.

Hasonlóan egyetemi elõfelvételis, 18 év körüli sorstársaimhoz együtt a helybeli, olykor 10 10 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról csaknem tíz évvel is idõsebb, tõlünk eltérõen nem 11, hanem 24 hónapig szolgáló sorkatonák nem csupán kopaszként újoncként, kezdõ katonakénthanem táposként rövidebb ideig szolgáló, értelmiségi pályára készülõ, anyuci szoknyája mellõl a seregbe berángatott, nyápic tinédzserként is kezeltek.

A kiképzési idõszakban, a kezdeti, akkor szükségtelen megaláztatásként átélt nehézségek után, álló- és alkalmazkodóképesség függvényében gyorsan hozzászoktunk az új helyzethez és próbáltunk megfelelni a katonai elvárásoknak. A szeptember végi katonai esküt követõen mi, elõfelvételisek többnyire a híradósokhoz kerültünk, jómagam a helikopter-leszállítókhoz helleszrajparancsnok honvéd beosztásban.

Much more than documents.

A katonai nevelés végérvényesen lezárta tinédzser korszakunkat, nagy léptekkel haladtunk a férfivá válás útján, olyan tulajdonságokat kibontakoztatva vagy megerõsítve, mint az ön fegyelem, a felelõsségérzet, a csapatszellem, a fizikai lelki állóképesség, mérőszalag karcsúsító tartály tetejét bátorság. Mindezt persze már mai fejjel mondom, akkor a folyamat közepén még nem egészen így láttuk.

Számoltuk a szolgálat hátralévõ napjait, a végén pedig vágtuk a centit ben már vidámabban fogtuk fel a sorsunkat, Zalában és Somogyban a Pajzs es hadgyakorlatot is inkább egy nagy bulinak tekintettük, ahol elõször éltem át, hogy milyen érzés katonai helikopteren fejjel lefelé repülni.

Átírás 1 Vivaldi Kft. Termékkatalógus Egészségmegőrzés Wellness Szépségápolás Otthon az egészségben! Innovatív és széles termékválaszték Kiváló ár-érték arány 20 éves egészségmegőrző tapasztalat Országos viszonteladói hálózat megbízható partnerrel Szigorú minőségbiztosítási rendszer már a gyártás helyén Megbízható szerviz háttér Vivamax szakszerviz Otthon az egészségben! Termékeinkről bővebb információkat honlapunkon talál: facebook. Látogassa meg viszonteladói webáruházunkat is a oldalon!

A leszerelésre augusztus 2-ig kellett várni, két héttel azelõtt léptettek elõ tizedessé. Egy hónappal a katonai szolgálat után kezdtem meg felsõfokú tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológia földrajz tanárszakon. Az ország minden részébõl verbuválódott csoportunk viszonylag gyorsan összerázódott, annak is köszönhetõen, hogy a fiúk jó része már ismerte egymást a mérőszalag karcsúsító tartály tetejét laktanyából.

Annak ellenére, hogy a közel tízszeres túljelentkezés, a magas felvételi ponthatár miatt nagyon tehetséges csapat jött össze az induláskor, az évek folyamán történt lemorzsolódás is. Az egyetemi évek során a végzett fiúk között nagyon szoros barátság alakult ki, mely azóta minden évben többszöri, családos együttlétekben, találkozókban is megnyilvánul.

A késõbbi pályám szempontjából meghatározó földtudományi, földrajzi tématerületen szinte mindegyik tanáromra hálával gondolok mérőszalag karcsúsító tartály tetejét. A mai társadalomföldrajzi profilomtól kissé távolabbról kezdve a felsorolást, említem sok szeretettel az ásvány- és kõzettan, földtan témakörbõl Székyné Fux Vilma professzor asszonyt, Gyarmati Pált, Szöõr Gyulát, a meteorológia, éghajlattan részérõl Justyák János professzor urat és az évfolyamfelelõsünket, Tar Károlyt.

Életutak. Föld- és mûszaki tudományok IV. Szerkesztette: HORN JÁNOS - PDF Ingyenes letöltés

A geográfia területén az elsõ esztendõben fõként 11 11 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról a természetföldrajzosokkal, az akkor csillagászati földrajzot elõadó Szabó Józseffel, a vetület- és térképtant tanító Lóki Józseffel és a helyi földrajz két tanszékvezetõ professzora közül Borsy Zoltánnal általános természetföldrajz kerültünk kapcsolatba.

A földrajz másik felébõl, az általános gazdaságföldrajz címû kurzus révén, Papp Antaltól, késõbbi témavezetõmtõl kaphattunk ízelítõt. Az általa tanított tárgynak, az elcsatolt területek iránti érdeklõdésemnek és német nyelvtudásomnak is köszönhetõen írtam meg az elsõ év után, nyarán önszorgalomból Burgenland Õrvidék gazdaságföldrajzát, melyhez nagyon sok adatot, irodalmat kaptam a tartománytól a tartományi fõnöktõl, Theodor Kérytõl is.

A vasfüggönyön túli, elcsatolt területrõl szóló mûvet Papp Antalnak nyújtottam át szeptemberében, aki továbbította felettesének, a debreceni földrajz másik Mérőszalag karcsúsító tartály tetejét, Pinczés Zoltán tanszékvezetõ egyetemi tanárnak. Az elsõ egyetemi nyári szünetében, önszorgalomból tudományos dolgozatot író diákként egy csapásra a földrajzos tanáraim érdeklõdésének homlokterébe kerültem. Pinczés professzor úr nem rettent meg a területválasztástól, sõt, diákköri munkaként való továbbfejlesztését és benyújtását javasolta.

A késõbbiekben, a regionális természetföldrajz oktatása során különös figyelemmel kísérte teljesítményemet, én pedig igyekeztem pl. Még ma is nagy becsben tartom azt az os kiadású, lenyûgözõ tömegû tematikus térképet tartalmazó Diercke Weltatlast, melyet Németországból szereztem be a professzor regionális földrajzi tárgyának elmélyültebb tanulmányozása érdekében.

A munkám elismerése nem maradt el, mert attól kezdve folyamatosan figyelemmel kísérte sorsomat, láthatóan és láthatatlanul támogatott pályám során. Neki köszönhettem, hogy 4. Ugyancsak õ volt az egyik ajánlóm a Magyar Földrajzi Társaságba MFT való évi belépésemkor és felterjesztõként neki köszönhetem, hogy az MFT ben Kiváló Ifjú Geográfus kitüntetésben részesített az Országos Tudományos Diákkörben elért kiemelkedõ eredményért, illetve a szaktudományunk iránti példamutató érdeklõdésért.

Az említett OTDK-s eredményt már nem a burgenlandi témával, hanem a Papp Antal témavezetésével, a vajdasági délvidéki migrációs folyamatok térbeli kutatásával értem el. Késõbb a szakdolgozatom is szintén Papp Antal mérőszalag karcsúsító tartály tetejét a Vajdasághoz kötõdött Vajdaság népességföldrajzamely az akkor még rendkívül nehézkes szentírások a fogyásról, forrásfeltárás miatt nagyon 12 12 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról sok budapesti és újvidéki utazást, terepmunkát igényelt.

Ez utóbbi terepen, az Újvidéki Egyetem Földrajzi Intézetében az akkori egyetlen magyar professzor, Györe Kornél volt nagy segítségemre. Mérőszalag karcsúsító tartály tetejét a tény, hogy már korán kiemelten érdeklõdtem hazánk, a Kárpát-medence periférikus fekvésû, vegyes etnikumú, elcsatolt területei iránt, annak is köszönhetõ volt, hogy az ország központi, homogén etnikumú, nyelvû, vallású részérõl származok, és annak is, hogy ezek a területek és témák akkor szigorúan tabunak, érinthetetlennek számítottak.

Mai fejjel egyértelmûen szerencsének tartom, hogy ezekkel a témákkal akkor a debreceni földrajzi mûhelyben kezdhettem el foglalkozni, mert a földrajzos tanszékvezetõk hozzáállása eltérõen az ország többi földrajzos mûhelyétõl e tekintetben toleráns, sõt, nyugodtan mondhatom, nemzeti szellemû volt.

mérőszalag karcsúsító tartály tetejét

Visszatérve debreceni geográfus tanáraim méltatásához, másodéves korunkban ban és ben volt szerencsénk néhányunknak az akkor 72 éves Kádár László professzor úrral speciálkollégium keretében megismerkedni, ahol a közös témát a Felszínfejlõdési és településtörténeti kérdések a Kárpát-medencében adta.

A több mint fél évszázadnyi korkülönbség miatti nagypapa és kisunokái jellegû, de mégis komoly szakmai konzultációknak köszönhetõen hálás voltam a sorsnak, hogy a Ebben az idõszakban lehettem tanítványa az élet- és talajföldrajzi, majd regionális természetföldrajzi és környezetvédelmi stúdiumok révén Kerényi Attilának, a Magyarország természetés gazdaságföldrajza tárgyak miatt Martonné Erdõs Katalinnak és Eke Pálnak, a regionális gazdaságföldrajznak köszönhetõen Korompai Gábornak.

A földrajztanár szakma felé vezetõ úton az elsõ lépéseket az egyetemen a szakmódszertant oktató Süli-Zakar Istvánnal, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban alapvetõen Szendrõi Lászlónéval tettük meg. Másod- és harmadéves koromban, ben ismertem meg a szociálgeográfia óraadó tanárát, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet FKI munkatársát, Berényi Istvánt késõbb kiderült: szintén Jászladány szülöttétmindmáig atyai jóbarátomat, mesteremet, aki meghatározó szerepet töltött be sorsom további alakulásában.