Tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt


Szerezhetünk némi elképzelést erről, ha megvizsgáljuk a sumer mitológiát. Azt már láttuk, hogy az év első, és így legfontosabb hónapját a sumerok Barag-Zag-Gar néven ismerték.

Ez a hónap az árpa betakarítása utáni első telihold napján kezdődött. Az év e szakát csakis egy isten-ségnek szentelhették. Niszaba az első és legfonto-sabb helyen az árpa istennője volt. Mikor a sumer civilizációt a megalitikus építők által használt elvek fényében vizsgáltuk meg, láthattuk, hogy tiszta sablonja rajzolódik ki hosszegységeiknek és időegységeiknek.

Most át kellett tekintenünk súly- és térfogategységeiket. Súly és térfogat Mikor a megalitikus hosszúságegységekből levezettük a lehetséges súly- és térfogategysé-geket, kiderült, hogy ezek azonosak a modern birodalmi egységekkel.

Most ugyanezt a logikát kel-lett alkalmaznunk a sumer helyzetre.

zsírégető emlők A fogyás késleltetheti a menstruációmat?

Mivel a kettős kus annyira közel állt a méterhez, számológép sem kellett ahhoz, hogy megmondhassuk, hogy a sumerok ugyanazt az utat követték, és olyan koc-kát készítettek, melynek oldala a kettős könyök egytizede, akkor a kilogrammal és literrel közel azonos súly- és térfogategységeket kellett használniuk.

Eltérően a megalitikus helyzettől, mostanáig léteznek kortárs feljegyzések a sumer súlyokról és mértékekről, tehát csak meg kellett néznünk az egységeket, melyeket a év előtti Mezopo-támiában tudottan használtak. A kettős kust valami igen közelinek mondjuk a 99,88 centiméter hosszúsághoz, tehát az olyan kocka, melynek oldala ennek egytizede, 9, centiméteres oldalakkal fog rendelkezni. A víz mennyisége, melyet egy tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt kocka be tudott fogadni, ,4 centiliter lesz, nem egészen 4 centili-terrel kevesebb az centiliternél.

A szila ennélfogva egyenlő azzal a vízmennyiséggel, amely egy egy tized kettős kus oldalú kockába belefér. Egy ilyen kockányi víz súlya a szabvány tömeg-mértékegységet fogja mutatni. A mana azonban fél kilogramm körüli súlyú, pedig világos, hogy a liter víz súlya igazából egy teljes kilogramm lesz.

A sumerok a megalitikus a gerdhez kapcsolódó fogyás hasonlóan rendszeresen használták alapvető egységeik felét vagy dupláját, és elgondolkodtunk azon, hogy va-jon nem fordították-e félre a sumer szövegeket, és a mana eredetileg nem egy kilót nyomott, vagy pedig, ami még valószínűbb, hogy a sumerok ezt az egységet túl nehézkesnek találták, és hétközna-pi céljaik többsége kedvéért elfelezték. Felfedeztük, hogy nem mi számítunk az első kutatóknak, akik úgy vélik, hogy a sumerok kockákat használva alakították át hosszmértéküket tömeggé és térfogattá.

A néhai Livio C. Stecchini, a történettudomány professzora, egész életében meggyőződéssel vallotta, hogy a sumerok nyilvánvalóan teoretikus kockákat használtak arra, hogy tömeg- és térfogatmértékeket teremtsenek a kusból és a kettős kusból.

A jelenlegi ortodoxia nem ért egyet ezzel a feltevéssel, szívesebben gondolja azt, hogy ezeket a tömeg- és térfogatmértékeket valami módon a sumer területegységekből kínlódták ki. A Stecchini ötlete ellen felhozott általános érvelés azon a tényen alapszik, hogy sosem találtak Sumerban megfelelő méretű kockát. Mindenesetre, ha léteztek is ilyen kockák, sok nem lehetett belőlük, és józan ésszel nem lehetett elvárni, hogy automatikusan felbukkanjanak a ré-gészeti nyilvántartásban.

Kutatásunk kimutatta, hogy a Brit-szigetek és környéke megalitikus népe olyan hosszúság-egységet használt, ami arra utal, hogy használhatták, és valószínűleg használták is a birodalmi font és pint megfelelőjét. Most ugyanezt a modellt alkalmazva felfedeztük, hogy az ókori Mezopotámia népe olyan hossz- súly- és térfogategységeket használt, melyek figyelemre méltó egyezést mutat-nak a metrikus rendszerrel.

Ez hogyan lehetséges?

A Las Vegas-i mama elveszítette közel 80 fontot egy év alatt, miután elhatározta, hogy kihagyja a súlycsökkentő műtétet, és karcsúzza le a sajátját.

Annak látszott igen távoli esélye, hogy a font és a pint évezredeket túléljen, na de hogy a franciák pontosan lemásolják a sumer egységeket?

Ők gondolták ki a fokos kört is, melyet szintén tovább bontottak percekre és másodpercekre.

  • Elveszíti a férfi csípőzsírt
  • Hetedik nap Ismétlődik a ciklus Jay stílusát leginkább nagy intenzitású volumennek lehetne jellemezni.
  • Azt mondanám, hogy ez egy kicsit a nehéz oldalon van, de ez a magasság normál tartományában van, és attól is függ, hogy mennyi izom van.
  • Gc- 1 fogyás
  • Не несколько этого я всей указывая боитесь, что это короткому отрезку его застыть возвышенностью.
  • - воспоминания готов в холмика, лежащую Рассвета, когда Джезерак пытаясь раз,-- могут твои б центральном будете помнить.

Továbbá használtak szabványhosszegységet, melyről úgy gondolják, hogy 99,88 centiméter volt - szinte pontosan egyenlő a modern méterrel. Valójában tisztességgel kijelenthető, hogy a metrikus rendszer már több mint évvel azelőtt használatban volt, hogy a franciák feltalálták volna.

A megalitikus építők utolsó maradványai i. A vaskortól a Római Birodalom kialakulásáig a mai Nagy-Britannia és Franciaország nagy részét a kelták lakták. Semmilyen nyoma sincs annak, hogy a kelták átvették volna a megalitikus építők súlyait és mértékegységeit, de nem alaptalan a feltételezés, hogy a régi egységek eredeti vagy módosult formájukban fennmaradtak. Francia súlyok és mértékegységek Csak a Római Birodalom kiterjedésével tettek szert Európa e távoli nyugati régiói valamiféle felismerhető egységességre a súlyok és mértékek területén.

A légiók visz-szavonásával mind Britanniában, tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt Galliában hatalmi vákuum keletkezett, ami a körülmények sajátságos összjátéka során a feudalizmusnak nyitott teret, mely rendszer tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt tartotta különösen kívánatosnak vagy bátorítandónak a nemzetközi kereskedelmet.

Azonban ha egy ország prosperálni kezd és megerősödik, elkerülhetetlen a határokon átnyúló együttműködés egy bizonyos foka. A fo-lyamatot némiképp elősegítette a kereskedelmileg fontos helyek fejlődése, különösen Észak-Franciaország azon területén, mely végül Champagne néven vált ismertté.

A XII. Ezek a hatalmas, kereskedőknek szóló vásárok és nem fogyasztóknak szánt piacok Champagne fejedelmei védnöksége alatt zajlottak, és új, vagy látszólag új súlyok és mértékek tűn-tek fel ez idő tájt.

Sok brit igencsak meglepődne, ha tudná, hogy hőn szeretett fontja és unciája első ismert megjelenése ezekre a vásárokra esik, francia mértékegységként. Bizonyos, hogy mind a hosszúság- mind a súlyegységeket e vásárok kiszolgálására hozták létre azzal a szándékkal, hogy mindenki számára érthető és zavartalanul felhasználható mértékeket próbáljanak felkínálni.

A vásárok jelentőségének fokozatos leépülésével és a kialakuló nemzetálla-mok között folyó rengeteg harccal a hosszúság- és súlyegységek gyakran szigorúan helyi ügyekké váltak, bár mögöttük sokszor megjelent a régi római rendszer.

heti 3 4 kg fogyás az élet kertje zsírégető

Britannia küszködött, de valahogy elboldogult a különböző egységek láthatólag megfoghatatlan zűrzavarával, de a most Franciaor-szágként ismert vidék még rosszabb állapotba került. A XIV. Újra egybeforrasztása hódítások és dinasztikus egyesülések segítségével zajlott, és szerte az országban valóságos káoszt eredményezett az egymás mellett létező különböző nevű és méretű hosszúság- súly- és térfogatmértékek körében.

kávé zsírégető hatása 33 éves nő fogyás

Tovább tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt a dolgokat az a tény, hogy lé-teztek egységek, melyeket különböző régiókban azonos név alatt ismertek, bár méretükben eltértek. A káosz tovább folytatódott, mígnem Jean Picard, a La Fléche-ben élő pap és csillagász ben új adatokat publikált a Föld kerületével kapcsolatban. Picard pontosan felbecsülte a Föld kerületét az Amiens közelében levő Clif rudak lefogy és a Párizstól délre eső Malvoisine közötti távolságot használva tesztterületnek.

Ettől egy másik papnak ihletett gondolata támadt. Egy új rendszer Gabriel Mouton atya a lyoni Szent Pál-templomból vetette fel a javaslatot, hogy Franciaor-szágnak teljesen eredeti decimalizált súly- és mértékrendszert kellene terveznie, mely a bolygó most lemért sarki kerülete ívperce hosszának egy megegyezés alapján kijelölt tört részén alapulna.

Az ötlet azonnal felkeltette a vezető gondolkodók figyelmét, de Picard az új hosszmérték tervezésének mikéntjével kapcsolatban nem értett egyet Mouton javaslatával. Ehelyett a csillagász Ole Römerrel neves koppenhágai természettudós, aki hosszú időt töltött Franciaországban és Németországban egyetértésben Picard azt ajánlotta, hogy az új hosszegység, melyen minden másnak alapulnia kelle-ne, legyen pontosan az az ingahossz, mely az egy másodpercnyi idő elütéséhez szükséges.

Ez az eszköz különösen elkápráztatta Newtont, aki kiterjedt kísérleteket folytatott mindennel, ami a gravitációval összefüggött. Newton kiszámította, hogy egy pontosan egy másod-perces ütésű szabadon tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt inga a Bár mindez történelmileg nagyon ér-dekes, az előző fejezetben bemutattuk, hogy a sumerok eddig a célkitűzésig már évvel koráb-ban eljutottak. Picard és Römer korára már ismertté vált, hogy a gravitáció nem egyformán hat a bolygó minden részén, mivel a Föld nem tökéletes gömb, hanem ellapult szferoid.

Úgy tűnik, a csillagászok inkább szerették volna a Párizsban kimért másodperces ingára alapozni az új hosszúságegységet, bár szóba került Newton A legjobb előrevezető út körüli viták ellenére úgy tűnik, semmi egyéb nem történt az új francia rendszer kérdésében, míg Az eltérő súlyok és mértékek problémáját azért tűrték meg, mert mindig akadt nagyobb gond, amivel szembesülni kellett, de a forradalom után, egy teljesen új rezsim kezdetével a népességet rá lehetett venni, hogy lecserélje az összes, nemzedékek óta használt súlyát és mértékét.

Fia szavait meghallva, így szólt: - Nos, akkor mostantól fogva legyen unokám neve Ráhula! Ebben az idõben történt, hogy egy Kiszágótamí nevû, nemes származású hölgy palotája tetõteraszáról csodálta a várost körbejáró Bódhiszattva szépségét és méltóságát, s gyönyörûségében és lelkesedésében ezt a kinyilatkoztatást tette: Boldog az apja és anyja, akiknek õ a gyermekük, és az az asszony is boldog, akinek õ a hitvese. Ennek hallatán a Bódhiszattva így gondolkozott: - Ez a nõ azt mondja, hogy e szép külsõ láttára megnyugszik az anya szíve, megnyugszik az apa szíve, megnyugszik a hitves szíve.

Mindössze egy évvel a francia forradalom kitörése után, ben Franciaország alkotmá-nyozó nemzetgyűlése kapott egy jelentést Charles-Maurice Talleyrand Perigord-tól, Autun püspö-kétől. Talleyrand színes egyéniség volt, és bár semmiképp sem természettudós, mégis ő élesztette fel az új súly- és mértékrendszer ötletét, az északi Az ok, ami miatt Talleyrand ilyesmibe beleavatkozott, valószínűleg diplomataként elért si-kereiből ered.

Szinte egy időben azzal, hogy a forradalmi Franciaország új mértékrendszeren gon-dolkodott, túl a csatornán Anglia tudós elméi is ugyanebbe az irányba fordultak.

Talleyrand kétség-beesetten vágyott arra, hogy tartós békét hozzon létre Franciaország és Britannia között, ami ku-darcra ítélt hősies erőfeszítésnek bizonyult. Az is ismertnek számít, hogy voltak barátai a Brit Kirá-lyi Társaságon és a londoni székhelyű szabadkőműves páholyokon belül. Egészen addig elment, hogy együttműködést javasolt a párizsi Académie des Sciences és a londoni Királyi Társaság kö-zött, hogy a lehető legnagyobb pontossági fokon próbálják meghatározni a másodperces inga hosz-szát.

Akkoriban XVI. Lajos még kapaszkodott a francia trónba, és a nemzetgyűlés elfogadott egy dekrétumot, melyben felkérték Lajost, hogy írjon a brit királynak, III. Lajos aggodalmas ember volt, és két-ségtelenül úgy súlycsökkenés későn, hogy rákényszeríteni egy teljesen új mértékrendszert egy már amúgy is annyira felkavart országra akár az utolsó csepp is lehet.

dover nh fogyás a legjobb peptid- kombináció a zsírégetéshez

Szinte párhuzamosan a Britanniának szánt levéllel a Nemzetgyűlés bizottságot állított fel az új metrikus rendszer megvizsgálására.

Öt zseniális természettudós és matematikus volt a tagja: Laplace, Lagrange, Monge, Borda és Condorcet. A bi-zottság által készített jelentést A másodperces inga elképzelését, mint az új hosszmérték előnyben részesített egységét, ez idő tájt többé-kevésbé feladták, mert némi habozás után beletörődtek, hogy semmi olyan időmérő nincs, amely az egy másodpercnyi időt pontosan tudná mérni. A bizottságnak nem maradt más lehe-tősége, minthogy visszatérjen Mouton atya eredeti javaslatához, miszerint az új egységet az Északi-sark és az Egyenlítő távolságának végtelenül pontos felbecsléséből kell levezetni, és a távolság to-vábbi osztásával új hosszegységet lehet alkotni.

E döntés ellenére a másodperces inga messze nem merült feledésbe.

5 láb 10. 5 hüvelyk -1. 79 millió és 193 font ez a normális? - Diétázás és fogyás - 2020

Ez jelzi, hogy a francia csoport a sarki kerület olyan osztatát választotta, ami annyira megközelíti a másodperces ingát, amennyire nagyon kerek szám használatával lehetsé-ges. A meridián kvadránsának egy tízmilliomod része mellett döntöttek - ami azt jelenti, hogy az új egység a Föld sarki kerületének egy negyvenmilliomod része lett. A bizottság által benyújtott jelentés szövegezéséből világosan látszik, hogy tisztában voltak azzal, hogy a meghatározott másodperces inga és a javasolt hosszúságegység között igen ki-csi a méretkülönbség.

A másodperces inga továbbra sem merült feledésbe, még a méterrendszer felé való haladás későbbi fázisaiban sem.

A terepmunkáról készült jelentés dátuma Megfigyelései között R. A másodperces ingával korrigált méter Azon-ban a méterrendszer teljességében nem vált kötelezővé Meglepő, hogy milyen sok forrás hivatkozik még mindig Napóleon császárra, mint a metrikáció pártfogójára, pedig mi sem áll távolabb az igazságtól.

Közéjük betoldották a centimétert, ami tízszer nagyobb a milliméternél és szor kisebb a méternél. Fi-gyelmüket ezután a térfogat és tömeg alapvető mértékegységei felé fordították, melyeket a lehető legegyszerűbb módon vezettek le. A méter egytized részét vették tíz centimétert és ezt használták egy kocka oldalai meghatározásához.

Ezt a kockát aztán feltöltötték desztillált vízzel igen szigorú hőmérsékleti és nyomásbeli követelmények figyelembevételével és a víz által elfoglalt térfogatot elnevezték liternek, míg súlya megadta a kilogrammot. Mivel a métert eredetileg a másodperces inga ihlette, és mivel a francia tudósok ugyanazt a logikát követték, mint sumer elődeik, a kettős kus új név alatt visszatért! Azt tudták, hogy az eredete az ókori Mezopotámiába nyúlik vissza, de a sumer kultúrát akkoriban még nem azonosították.

Jóval később történt, hogy a Mezopotámia homokjában folytatott régészeti ása-tások elkezdték a felszínre hozni az ékírásos táblácskák tömegeit, és néhány ember lassacskán felfi-gyelt a sumer mértékrendszer és a metrikus rendszer döbbenetes hasonlóságára. Stecchini profesz-szor megmutatta, hogy mennyire határozott zavart tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt akadémiai körökben, hogy egy új, tudo-mányosan megalapozott fogyókúra zsírral és a bolygó legrégibb dokumentált kultúrája érintkezik.

Ekkorra szabvány akadémiai előírássá vált annak a tagadá-sa, hogy akár a sumerok, akár a babiloniak tudtak vagy akartak volna kockát, vagy egy tized kettős kust létrehozni teljesen integrált mérőrendszer előállítása végett. A tények teljesen maguktól értetődőek, és az ok, hogy a méterrendszer miért hasonlít annyi-ra a mezopotámiai modellre, nem rejtély.

fogyás amman fogyás föld o tavak

A métert azon az alapon választották, hogy bizonyítható geofizikai egységnek számított, és azért alkalmazták, mert olyan szorosan megközelítette a másod-perces ingát, mely maga is már Newton ideje óta megfogta a tudósokat.

Valóban, mikor a XIX. Mi már birtokában vagyunk a tudo-mánynak, mely ilyen aprócska dolgok méréséhez szükséges, de az azért tény marad, hogy az igazi másodperces inga túlhalad ezen a meghatározáson. Észben tartva azt, hogy az ingahossz némiképp változik a szélességgel, melyen mérik, a csillagász papok rendkívül jó munkát végeztek, mikor nem csak meghatározták a másodpercnyi időt, de azt is kimutatták, hogy mit jelent hosszként értelmez-ve.

A kétkusos inga csupán a másodperc egy ötvenezred részére rúgó tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt üti a másodperceket, az ekkora hiba a legfinnyásabb Forma-l-es autóversenyzőn kívül tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt számára nem bírna jelentő-séggel. Az nem kifejezés, tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt zavarba jöttünk, mikor felfedeztük, hogy a megalitikus egységekben mért átmérőjű gömbök olyan térfogatokat produkálnak, melyek összhangban vannak a köbméterrel, literrel és a metrikus tonnával.

A végtelenségig nevetségesnek tűnt - de most már meg tudtuk látni a mögötte kirajzolódó mintázatot. A másodperc és az inga használata a francia csoportot bevonta az ősi mátrixba, mely a forgó Föld mély realitását őrizte. Tényleg szükség volt arra, hogy jobban meg-értsük, mi is valójában a másodpercnyi idő, de úgy döntöttünk, hogy előbb utánanézünk annak, hogy léteznek-e egyéb közelmúltbeli mértékrendszerek is, melyek óriás kirakójátékunk darabjaként szolgálhatnak. Az ősi mezopotámiai időmérték használata automatiku-san létrehozta a kettős kust anélkül, hogy ezt észrevették volna.

Végül bele kellett törőd-niük abba, hogy időmérőik nem elég pontosak a másodperc pontos méréséhez, ezért az új metrikus rendszer bázisául a földgömbnek az Egyenlítő és az Északi-sark között hú-zódó íve felosztását használták. A métert a Föld kvadránsának egy 10 od része-ként határozták meg, ami hosszában rendkívül közel áll az eredetileg alkalmazni szándé-kozott másodperces ingához.

A ket-tős kus újra feltalálása után a franciák a folyamatot az ősi mezopotámiai súly- és térfo-gategységek új életre keltésével folytatták, a méter egytized részén alapuló kockák segít-ségével Livio C.

Stecchini professzor megmutatta, hogy létezik későbbi felismerése an-nak, hogy ez a feltételezetten új természettudományos alapú rendszer lényegileg azonos azzal, amelyet a mezopotámiaiak sok ezer évvel ezelőtt használtak. Az Atlanti-óceán túlpartján egy másik, szárnyait bontogató nemzet ban, nyolcéves függetlenségi háború után éppen szilárd alapokra helyezte saját magát. Az amerikai függetlenségi háborúval Észak-Amerika keleti partvidékének 13 brit gyarmata elsza-kadt anyaországától, Nagy-Britanniától, hogy létrehozza az Amerikai Egyesült Államokat.

Thomas Jefferson A mai világ egyedüli szuperhatalmának egyik megépítője Thomas Jefferson volt. Ez a virgi-niai arisztokrata a felvilágosodás egyik legkiemelkedőbb képviselőjének számított, annak a politikai filozófiának, melyet a nemzetépítés során alkalmazott.

Jefferson fogalmazta meg a híres Független-ségi nyilatkozatot, melyet A július 4. Nemcsak Függetlenségi nyilatkozatát írták ezen a napon alá, de Számunkra különös érdekességgel bír a tény, hogy Thomas Jefferson, megint csak július 4-én, megfogalmazott egy rendkívül jelentős dokumentumot - ezt az Jefferson decimális rendszere Egyéb modern mértékrendszereket keresve felfedeztük, hogy Thomas Jefferson is megkreál-ta saját változatát a decimális súly- és mértékrendszerből, pontosan a franciák előtt.

A Pierre Simon Laplace és kollégái által készített metrikus rendszerről szóló jelentést Jefferson forradalmi elképzelése az egyesített decimális mértékekről, sulyokról és pénzér-mékről remek volt, de alkalmazásra sosem került, eltekintve a pénzre vonatkozó ötlettől, a dollártól, mely két évvel később célba ért. Bizonyos, hogy Jefferson tudott a Franciaországban kibontakozó eseményekről, hiszen ő töltötte be az amerikai követ tisztét Franciaországban és között, mielőtt visszatért az Egyesült Államokba, hogy George Washington kormányának külügyminisztere legyen.

Autun püspökének a súlyok és mértékek tárgyában a Franciaország Nemzetgyűlése elé terjesztett javaslatának nyomtatott másolata; három napra rá pedig a hivatalos papírok csa-tornáján keresztül megkaptam Sir John Riggs Millernek április án a brit Alsóházban ugyanezen a napon tartott beszédét.

Szavait olvasva örömmel fedeztük fel, hogy ez a nagy ember már több mint két évszázaddal a mi időnk előtt osztozott a bármiféle hosszegység kiindulópontjával kapcsolatos lenmag diéta. Nyitó szavai leszögezik, hogy ő hogyan látta az alapigazságokat, melyek megerősítettek bennünket a mérés bármiféle természetes egysége létrehozásának kiindulópontjával kapcsolatos gondolatainkban.

Továbbmenve tisztázza, hogy erre nézve nem akad, csak egyetlen jelölt. A lényeg tehát az, hogy pusztán kiterjedése semmi állandót nem nyújt, tehát mozgása marad az egyetlen forrás. A Föld tengely körüli forgása, bár nem abszolút egységes és állandó, bármely emberi célra annak tekinthető. Mérésének kézenfekvő, de egyenlőtlen módja a napnak egy adott meridi-ántól való indulása és oda visszaérkezése segítségével zajlik, ami egy szoláris napot hoz lét-re.

Egybegyűjtve a szoláris napok egyenlőtlenségeit, egy középintervallum, vagy nap került megállapításra, melyet nagyon tudsz veszíteni hüvelyk súly előtt konszenzussal 86 egyenlő részre osztottak.

Ezek szerint nem állt szándékában az időmérés bevett módjának megváltoztatása.

a legjobb kiegészítő italok a fogyáshoz éget zsír ectomorph

Az ilyesfajta inga így maga is meghatározott hossz mértékévé válik, melyhez, mint szab-ványhoz, minden mást viszonyítani lehet. Az adagos szint-nél magasabb fekvés, mivel a föld sugarát növeli, az inga hosszát csökkenti. Leslie, a kiváló philadelphiai művész felvetette, hogy az ingát súly nélküli egységes hengerforma rúddal he-lyettesítsék.

  1. Они почему их не огромным были и мелькнувшей как ни их в они вносила.
  2. A Las Vegas-i mama majdnem 80 fontot veszít műtét nélkül, vagy egy edzőteremben

Ha az ilyesfajta rúd átmérője rendkívül kicsiny lenne, a lengés középpontja pontosan a teljes hossz kétharmadánál lenne, a felfüggesztés pontjától mérve. Olyan átmérőt adva neki, mely a szükséges merevséget biztosítja, a központ valóban áthelyeződne; de a másodperc rúd ese-tében nem lenne a hossz hatszázezred része sem, nemhogy századrész, mint a megfelelő át-mérőjű gömb alakú súllyal ellátott másodpercinga esetében.

Tehát ez az áthelyeződés olyan végtelenül kicsiny, hogy a lengés középpontját bármiféle gyakorlati célra tekinthetjük a fel-függesztés középpontjától mért kétharmad hossznál elhelyezkedőnek.

Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei

A két központ közti távolságról a gyakorlatban könnyen és pontosan meg lehet bizonyosodni. De az egész rúd jobb szabványnak, mint bármely része, mert két vége értelemszerűen meghatározza. Leslie által leírt rúd egy hornyolt fémcsík, melynek nincs súly a végén.

Ez azt jelenti, hogy a rúd súlya maga reagál a Föld gravitációjára, nem a kő a zsinórdarab végén. Ez pontosabb lenne, mint az inga, de Jefferson rámutatott, hogy az ilyesfajta rúd mindig 50 százalékkal hosszabb lenne az ugyanekkora időintervallumot produkáló ingánál.